واکنش رسمی وزارت ارتباطات به اختلالات اینترنتی

نخستین واکنش رسمی وزارت ارتباطات به اختلالات اینترنتی اخیر منتشر شد

به دنبال اختلال شدید اینترنت شاهد واکنش رسمی وزارت ارتباطات به اختلالات اینترنتی هستیم که اختلالات را ناشی از اقدامات مرتبط با توسعه شبکه عنوان کرده است. شرکت ارتباطات زیرساخت به دنبال اختلال شدید اینترنت ادامه مطلب