وزیر فیلترنت

نماینده مجلس: زارع پور دقیقا وزیر چیست؟ وزیر فیلترنت و قطع ارتباطات؟

خطاب کردن وزیر ارتباطات به عنوان وزیر فیلترنت توسط یک نماینده مجلس حاشیه‌ساز شد. توییت این نماینده مجلس در نوع خود جالب است. جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مجلس، با انتشار یک توییت ضمن خطاب کردن ادامه مطلب