هوش مصنوعی Google Wordcraft

هوش مصنوعی جدید گوگل رقیب جدید آنتوان چخوف در داستان نویسی است!

ابزار هوش مصنوعی جدید گوگل که اخیرا معرفی شده، یک توانایی خاص دارد؛ داستان نویسی! موضوعی که حتی با تحسین برخی نویسندگان نیز همراه شده است. در دنیای ادبیات از آنتوان چخوف به عنوان «مهمترین ادامه مطلب