قطعی اینترنت در ایران

اعتراض نماینده مجلس به اختلالات اینترنت ؛ «وزارت ناتوان است!»

مشکلات و محدودیت‌های اینترنت در مدت اخیر و بی‌تفاوتی وزارت به این وضعیت نابسامان، منجر به اعتراض نماینده مجلس به اختلالات اینترنت شده است. در مدت اخیر، وضعیت اینترنت در ایران با اختلالات گسترده‌ای مواجه ادامه مطلب