عدم استاندارد تیبا و سمند

ماجرای پلاک نشدن تیبا و سمند چیست؟ [چرا خودروساز فروش داشته‌اند؟]

طی چند روز گذشته مسیر شماره‌گذاری خودروهای سمند و تیبا دچار مشکلاتی شده است در ادامه به بررسی ماجرای پلاک نشدن تیبا و سمند ‌میپردازیم. هر ساله شاهد افزایش تصادفات جاده‌ای و همینطور شکایات مردمی ادامه مطلب

ماجرای پلاک نشدن تیبا و سمند چیست؟ [چرا خودروساز فروش داشته‌اند؟]

طی چند روز گذشته مسیر شماره‌گذاری خودروهای سمند و تیبا دچار مشکلاتی شده است در ادامه به بررسی ماجرای پلاک نشدن تیبا و سمند ‌میپردازیم. هر ساله شاهد افزایش تصادفات جاده‌ای و همینطور شکایات مردمی ادامه مطلب

ماجرای پلاک نشدن تیبا و سمند چیست؟ [چرا خودروساز فروش داشته‌اند؟]

طی چند روز گذشته مسیر شماره‌گذاری خودروهای سمند و تیبا دچار مشکلاتی شده است در ادامه به بررسی ماجرای پلاک نشدن تیبا و سمند ‌میپردازیم. هر ساله شاهد افزایش تصادفات جاده‌ای و همینطور شکایات مردمی ادامه مطلب