ربات های جنسیت زده

ربات هایی با هوش مصنوعی نژادپرستانه ؛ خطر هوش مصنوعی چقدر جدی است؟

انتشار نتایج تحقیقات جدید درباره هوش مصنوعی، بسیاری از پژوهشگران را درباره ربات هایی با هوش مصنوعی نژادپرستانه نگران کرده است. اما ماجرا چیست؟ جدیدترین تحقیقات مشخص کرده که خطر تولید هوش مصنوعی نژادپرست، جنسیت‌زده ادامه مطلب