دهه هشتاری ها

تجمع جنجالی در بلوار چمران شیراز ؛ دهه هشتادی ها و نودی ها وارد می‌شوند [+فیلم]

تجمع جنجالی دهه هشتاری ها و نودی های شیراز در بلوار چمران جنجال آفریده است. این ویدیو ده‌ها نوجوانان را نشان می‌دهد که در پیاده‌راه چمران شیراز تجمع کرده‌اند که در آن نوجوانان دختر نیز ادامه مطلب

تجمع جنجالی دهه هشتاری ها و نودی های شیراز در بلوار چمران [+فیلم]

تجمع جنجالی دهه هشتاری ها و نودی های شیراز در بلوار چمران جنجال آفریده است. این ویدیو ده‌ها نوجوانان را نشان می‌دهد که در پیاده‌راه چمران شیراز تجمع کرده‌اند که در آن نوجوانان دختر نیز ادامه مطلب