دانشمندان آلمانی

کووید 19 یک ویروس آزمایشگاهی است ؛ کرونا ویروس دست ساز بشر!

99.9 درصد از ویروس آزمایشگاهی کرونا در در آزمایشگاه‌های آلمان ساخته شد. این پژوهشی‌ است که سه دانشمندان آلمانی انجام داده‌اند. 3 دانشمند آلمانی در یک پژوهش شواهدی از ویروس آزمایشگاهی پیدا کرده‌اند که نشان ادامه مطلب