دارایی‌های مجازی

وضع مقررات بازاریابی کریپتو توسط دبی : تبلیغ پروژه‌های نامعتبر ممنوع شد

سازمان VARA مسئول تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتال در دبی است. وضع مقررات بازاریابی کریپتو توسط دبی منجر به جلوگیری از تبلیغ پروژه‌های نامعتبر می‌شود. سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی به منظور محافظت از دارایی ادامه مطلب