خودروهای الکتریکی

همکاری کره جنوبی با اتحادیه اروپا علیه ماشین‌های برقی آمریکایی

کره جنوبی برای پیوستن به اتحادیه اروپا و مبارزه با ماشین‌های برقی آمریکایی ، اقداماتی را انجام داده و درصدد جلوگیری از ضرر‌های احتمالی در آینده است. چند روز پیش، وزارت صنعت کره جنوبی بیانیه‌ای ادامه مطلب