خسارت قطعی اینترنت برای کسب و کارها

اتاق بازرگانی ایران: خسارت فیلترینگ برای کسب‌وکارها به 150 هزار میلیارد تومان رسیده است

رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه خسارت فیلترینگ برای کسب‌وکارها به 150 هزار میلیارد تومان رسیده گفت اینترنت بستر اصلی کسب‌وکارها است. عامری با اشاره به اینکه به طور ادامه مطلب