خرید خودرو

ایرانخودرو موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم است!

شورای رقابت، شرکت ایران خودرو را موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم کرد. ظاهراً اعتراض ایرن خودرو به قیمت‌های اعلامی این شورا نتیجه‌ای نداشته است. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای ادامه مطلب

ایرانخودرو موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم شد!

شورای رقابت، شرکت ایران خودرو را موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم کرد. ظاهراً اعتراض ایرن خودرو به قیمت‌های اعلامی این شورا نتیجه‌ای نداشته است. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای ادامه مطلب

ایرانخودرو موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم است!

شورای رقابت، شرکت ایران خودرو را موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم کرد. ظاهراً اعتراض ایرن خودرو به قیمت‌های اعلامی این شورا نتیجه‌ای نداشته است. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای ادامه مطلب

ایرانخودرو موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم شد!

شورای رقابت، شرکت ایران خودرو را موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم کرد. ظاهراً اعتراض ایرن خودرو به قیمت‌های اعلامی این شورا نتیجه‌ای نداشته است. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای ادامه مطلب

ایرانخودرو موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم شد!

شورای رقابت، شرکت ایران خودرو را موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم کرد. ظاهراً اعتراض ایرن خودرو به قیمت‌های اعلامی این شورا نتیجه‌ای نداشته است. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای ادامه مطلب

ایرانخودرو موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم است!

شورای رقابت، شرکت ایران خودرو را موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم کرد. ظاهراً اعتراض ایرن خودرو به قیمت‌های اعلامی این شورا نتیجه‌ای نداشته است. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای ادامه مطلب

ایرانخودرو موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم شد!

شورای رقابت، شرکت ایران خودرو را موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم کرد. ظاهراً اعتراض ایرن خودرو به قیمت‌های اعلامی این شورا نتیجه‌ای نداشته است. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای ادامه مطلب

ایرانخودرو موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم است!

شورای رقابت، شرکت ایران خودرو را موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم کرد. ظاهراً اعتراض ایرن خودرو به قیمت‌های اعلامی این شورا نتیجه‌ای نداشته است. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای ادامه مطلب

ایرانخودرو موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم شد!

شورای رقابت، شرکت ایران خودرو را موظف به بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت دنا پلاس به مردم کرد. ظاهراً اعتراض ایرن خودرو به قیمت‌های اعلامی این شورا نتیجه‌ای نداشته است. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای ادامه مطلب

بیشتر بخوانید