خدا وجود دارد؟

اثبات خدا با ریاضیات ممکن است؟

بعضی از ریاضی‌دان‌ها مترصد این بودند که با استفاده از منطق به اثبات خدا بپردازند. و در این یادداشت، آن‌چیزی را که کشف کرده‌اند باهم مرور می‌کنیم. چه کسی نخستین‌بار درباره‌ی خدا به عنوان جستاری ادامه مطلب

بیشتر بخوانید