خاورمیانه

انقراض بشر در خاورمیانه تا پایان قرن ؛ پیامد مستقیم گرمایش جهانی!

دسته‌ای از محققان هشدار داده‌اند که اگر اقدامی در مورد گرمایش جهانی انجام ندهند، تبعات این اتفاق باعث انقراض بشر در خاورمیانه از جمله ایران می‌شود. همچنین محققان اعلام کرده‌اند که تغییرات اقلیمی مثل موج‌های ادامه مطلب