جیمز باند بعدی

زمان ساخت فیلم بعدی جیمز باند مشخص شد ؛ جایگزین دنیل کریگ که خواهد بود؟

با مشخص شدن زمان ساخت فیلم بعدی جیمز باند توسط کارگردان، باید دید بالخره چه کسی جانشین دنیل کریگ در نقش جیمز باند خواهد شد. هنوز جایگزین دنیل کریگ در فیلم بعدی جیمز باند مشخص نشده، اما ادامه مطلب