جهش های مسری ویروس کرونا

جهش های جدید کرونا مسری تر از قبل و مقاوم در برابر واکسن

نتایج جدیدترین مطالعات محققان دانشگاه کلمبیا درباره جهش‌های ویروس کرونا حاکی از این است که جهش های جدید کرونا مسری‌تر و مقاوم‌تر هستند. جدیدترین مطالعه محققان دانشگاه کلمبیا حاکی از این است که سویه های ادامه مطلب