ایستگاه فضایی چین

کشت‌وکار چینی‌ها در فضا ؛ بیش از 100 دانه گیاه به ایستگاه فضایی تیانگونگ فرستاده شد

کشت‌وکار چینی‌ها در فضا با ارسال بیش‌از 100 نوع بذر و گیاه مختلف به ایستگاه فضایی تیانگونگ رونق گرفت. چین تمرکز خاصی بر روی نحوه تکثیر گیاه در فضا دارد. اخیراً کشت‌وکار چینی‌ها در فضا ادامه مطلب

بیشتر بخوانید