سیاره

صدای ترسناک میدان مفناطیسی زمین را بشنوید

دانشمندان دانشگاه فنی دانمارک، صدای ترسناک میدان مفناطیسی زمین را که مربوط به برخورد طوفان خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین است منتشر کرده‌اند. سازمان فضایی اروپا صدای میدان مناطیسی زمین را منتشر کرده است. این میدان مغناطیسی ادامه مطلب