رضا طاهرخانی

گزارش لجستیک بازار از نمایشگاه هانوفر 2022 آلمان | مجله خبری آی تی و دیجیتال

نمایشگاه هانوفر HM22 با تمرکز روی تحول دیجیتال در صنایع و لجستیک با هدف بهینه سازی مصرف به دلیل افزایش قیمت‌های حامل انرژی برگزار شد. به گزارش مجله خبری آی تی و دیجیتال، مهندس رضا ادامه مطلب