اینترنت ارزان

رئیس جمهور علت اختلالات اینترنتی را عملکرد دولت‌های قبل می‌داند

رئیس مجهور بیان کرد که زیرساخت‌های مربوط به اینترنت باید در گذشته اعمال می‎شد، او منبع و علت اختلالات اینترنتی را دولت‌های قبلی می‌داند. در طی نشست خبری که امروز برگزار شد، رئیس جمهور مطالبی ادامه مطلب