ایستگاه فضایی بین المللی

تماس یک دختربچه 8 ساله با ایستگاه فضایی بین المللی با یک رادیوی معمولی

اخیرا تماس یک دختربچه 8 ساله با ایستگاه فضایی بین المللی با رادیوی معمولی پدرش خبرساز شده است. کیل لینگرن فرمانده خدمه ماموریت SpaceX Crew-4 به این تماس پاسخ داد. ایزابلا پین، یک دختر بچه ادامه مطلب